POWER OF
LEARNING
"พลังความรู้"
พลังแห่งความยั่งยืน
สร้าง "องค์ความรู้" และ "คนคุณภาพ" เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน